ÁSZF - Kipi-Ker Plusz Kft

8154 Polgárdi
Szabadság utca 53.

+36 20 561 3285
.

AKCIÓ

Felhasználási feltételek

A kipiker.hu internetes honlapot (továbbiakban: Honlap) a Kipi-Ker Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság - székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 53., cégjegyzékszám: 07-09-020503, adószám: 23370452-2-07 - (továbbiakban: Kipi-Ker Plusz Kft. Szolgáltató) üzemelteti.

Azzal, hogy látogatja a Honlapot Ön felhasználónak minősül és elfogadja a felhasználási feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrál a Honlapon.

1. A Honlap látogatása és belépés a Honlapra

1.1 A Honlap látogatása, használata és a Honlapon történő regisztráció ingyenes. A Honlap látogatásához személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Honlap egyes szolgáltatásainak használatához személyes adatok megadása (pl. hírlevél) vagy személyes adatok megadása és regisztráció (pl. saját oldal) szükséges. A személyes adatok megadása önkéntes, részletesen lásd a 8. pontban.

1.2 A Honlapon regisztrálhat minden 18. életévét betöltött és szerződéskötési képességében nem korlátozott személy. A regisztráció során a felhasználó egy felhasználónevet és egy jelszót is meghatároz saját maga számára, melyek segítségével biztosítja a Szolgáltató a belépést a Honlapra. A felhasználó felel a Honlapra történő belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó titokban tartásáért és biztonságáért, továbbá a felhasználónévvel végrehajtott műveletekért. A felhasználó köteles a tudomására jutott jogosulatlan jelszóhasználatról, illetve a Honlap biztonságát sértő cselekményről haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a Honlaphoz való hozzáférést, illetve a Honlap teljes vagy részleges használatát, törölje regisztrációját, amennyiben, saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:

a. sérti a felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként

b. sérti a Szolgáltató vagy harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét; vagy

c. jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik vagy egyéb módon nem megfelelő.

1.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapot és a Honlapon található szolgáltatásokat - egészben vagy részben – előzetes értesítés nélkül felfüggessze, módosítsa, illetve megszüntesse, továbbá, hogy új szolgáltatásokat vezessen be.

 

2. Felhasználói magatartás

A felhasználónak a Honlap látogatása és használata során TILOS különösen:

a. személyazonosságát meghamisítva más személynek kiadni magát, így különösen hamis adatokat megadni személyéről;
b. meghamisítani vagy törölni vagy olvashatatlanná tenni bármely adatot, megjelölést - amely a Honlap bármely tartalmának forrását, illetve eredetét hivatott megjelölni - továbbá bármely közleményt;
c. bármilyen módon beavatkozni vagy megzavarni a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését;
d. bármilyen módon a Honlaphoz, illetve a Honlaphoz kapcsolódó bármely hálózathoz jogosulatlanul hozzáférni, illetve azt megkísérelni, így különösen a Honlapot, illetve annak tartalmát nem a Szolgáltató által biztosított kezelőfelületen keresztül igénybe venni;
e. bármilyen módon hamisítani vagy egyébként kárt okozni;
f. bármely módon a Honlappal visszaélni;
g. bármely módon a Honlapot gazdasági, kereskedelmi vagy reklám célból felhasználni;
h. fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív elektronikus közleményeket küldeni, közzétenni továbbá ún. "junk" vagy "spam" küldeményeket küldeni olyan harmadik személyeknek, akik arra kifejezetten nem tartanak igényt;
i. bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű vagy ún. "lánclevelet" készíteni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
j. a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen (így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó) közleményt, hivatkozást (pl. weboldal, blog címe) küldeni, továbbítani, közzétenni;
k. bármilyen módon továbbítani, közzétenni olyan anyagot, amelynek továbbításához, közzétételéhez nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek jogát, így különösen személyiségi jogát, szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);
l. más felhasználók személyes adatait, ideértve az e-mail címeket is, gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;
m. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt, nemzetközi egyezményt.

3. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok

3.1 A Honlapot, különösen tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik. A Honlapon minden tartalom, így különösen információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, kép, videó- és zenei anyag, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai "felhasználó interface", valamint a Honlap meghatározó jellemvonásai a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett.

3.2 A felhasználó a Honlap látogatásával, a Honlap, illetve a Honlapon található szolgáltatások használatával nem szerez felhasználási jogot sem a Honlapra, sem a Honlap bármely tartalmára.

3.3 Amennyiben a szerzői joggal kapcsolatos jogszabály másként nem rendelkezik, vagy a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulást nem adott, tilos a Honlap tartalmát bármilyen módon felhasználni, így különösen tilos egészben vagy részben másolni, többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni, technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, értékesíteni, átdolgozni, feldolgozni vagy tárolni akár nyilvános, akár zárt adatbázisban.

3.4 A kipiker.hu domainnév és ábra védelem alatt áll, felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A kipiker.hu domainnév jogosultja a Szolgáltató.

 

4. Felhasználási szerződés - felhasználói tartalmak

4.1. A Honlapra csak olyan tartalom tölthető fel, ami nem sérti harmadik személy jogát. A Honlapra nem tölthető fel semmilyen jogszabályba ütköző tartalom.A felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapra feltölt ideértve különösen a fényképeket, továbbá a feltöltött tartalom következményeit is. A honlapon megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2. A felhasználó a szerzői jogvédelem alatt álló tartalomnak a Honlapra történő feltöltésével és ezáltal nyilvánossághoz közvetítésével véglegesen és visszavonhatatlanul egész világra kiterjedő, a szerzői jogvédelem teljes időtartalmára szóló kizárólagos felhasználási engedélyt ad ellenszolgáltatás nélkül a Szolgáltatónak a feltöltött tartalomra. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználni bármely ismert felhasználási módon, így különösen - részben vagy egészben - szerkeszteni, módosítani, átdolgozni, idegen nyelvre fordítani, példányszám korlátozás nélkül többszörözni (ideértve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolás, kép- és hangfelvételen rögzítést is), kiadni, terjeszteni, továbbítani, nyilvánossághoz közvetíteni, reklám célból felhasználni, a felhasználási jogot átruházni, felhasználásra harmadik személynek engedélyt adni. A Szolgáltató elsődlegesen a Szolgáltató által kiadott elektronikus (ideértve honlapokat és más internetes kiadványokat is) és nyomtatott kiadványokban használja fel a tartalmakat. A felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond, továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az átruházott felhasználási jogok megsértése esetén - mind a személyhez fűződő, mind a vagyoni jogok tekintetében - önállóan is fellépjen a jogsértővel szemben. A felhasználó a Honlapra feltöltött tartalmak felhasználásánál a feltöltés idején használt „megjelenített nevének”, mint a szerzőnek a feltüntetését kéri. A Szolgáltató részére adott felhasználási engedélyt nem érinti, ha a felhasználó regisztrációja megszüntetésre kerül, továbbá ha a felhasználó az általa korábban feltöltött tartalmat időközben törölteti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy a 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 45. § (3) bekezdés alapján a felhasználási feltételek 4.1-4.3 pontjaiba foglalt felhasználási szerződést írásba foglaltnak kell tekinteni.

4.3 A felhasználó szavatol különösen azért, hogy:

az általa a Honlapra feltöltött tartalomnak a szerzője, hogy jogosult kizárólagos felhasználási engedély adni, és hogy a feltöltött tartalmak nem jogszabálysértőek, továbbá, hogy a tartalmak Szolgáltató általi felhasználása semmilyen harmadik személyt megillető jogot, így különösen személyiségi jogot, szerzői jogot nem sért,
az általa feltöltött tartalmakat a feltöltést követően sem a felhasználó, sem harmadik személy nem jogosult felhasználni vagy hasznosítani, azokat csak a Szolgáltató jogosult felhasználni és hasznosítani,
az általa a honlapra feltöltött tartalommal összefüggésben Szolgáltatónak, vagy harmadik személyeknek okozott károkat megtéríti.

 

5. Moderálás – felhasználói tartalmak

5.1 A Honlapra történő tartalom feltöltést tilos közvetlenül vagy közvetve gazdasági, kereskedelmi tevékenységre, vagy reklámozásra használni, ideértve a felhasználó által választott „megjelenített név” megválasztását is.

5.2 A Honlapra a felhasználó által felöltött tartalmakat, hozzászólásokat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A feltöltött tartalmakban, hozzászólásokban a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A feltöltött tartalmakat és hozzászólásokat a Szolgáltató megbízásából moderátorok felügyelhetik. A moderálás célja a feltöltött tartalmak és hozzászólások kulturált hangnemének és Honlap zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes tartalmak illetve hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve közösségbomlasztás ellen is.A Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan tartalmakat, amelyeket kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, vagy melyek álláspontja szerint megsértik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.Amennyiben a felhasználó a felhasználói feltételekbe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, illetve hozzászólás szolgáltatását, a Szolgáltató jogosult a felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználó adatait és a felhasználó által feltöltött tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a felhasználóval szemben a más néven történő bejelentkezés esetén is alkalmazhatók.

5.3 A felhasználó által a Honlapra feltöltött tartalomért (pl. személyes adatok, hozzászólások, osztályozások, üzenetek, hivatkozások, csatolt képek, videók, hanganyagok, bármilyen más média), a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. A felhasználó szavatol különösen azért, hogy az általa a Honlapra feltöltött tartalom (pl. személyes adatok, hozzászólások, osztályozások, üzenetek, hivatkozások, csatolt képek, videók, hanganyagok, bármilyen más média) harmadik személyek jogait és a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a felhasználó által a honlapra feltöltött tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság igényt támaszt vagy eljárást indít, a felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás, költség és kár megtérítését vállalja.

5.4 A Szolgáltató nem felelős a felhasználok által feltöltött tartalmakért. A Szolgáltató a felhasználó által feltöltött tartalmakkal kapcsolatos jogsértések esetén a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértés felderítése érdekében.

 

6. Felelősség, szavatosság, kizárás

6.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználok által a Honlapra feltöltött tartalmakért (pl. személyes adatok, hozzászólások, osztályozások, üzenetek, hivatkozások, csatolt képek, videók, hanganyagok, bármilyen más média). A felelősség kizárólag a tartalmat elhelyező felhasználót terheli. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles a Honlapra feltöltött tartalmak ellenőrzésére. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely feltöltött tartalom harmadik személy jogát vagy jogszabályt sért, a vitatott tartalmat eltávolítja. A felhasználó köteles abból kiindulni, hogy a feltöltött tartalmat a Szolgáltató nem ellenőrizte. A feltöltött tartalmak felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

6.2. A Honlapon harmadik személyek áruira, illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetések és reklámok is futhatnak. A Szolgáltató nem ajánlja vagy támogatja a Honlapon harmadik személyek által hirdetett árukat vagy szolgáltatásokat, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát. A Szolgáltató nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt tájékoztatás megfelelőségéért. A fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a Szolgáltató véleményét. A Szolgáltató a hirdetések közzétételekor a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

6.3. A Honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ajánlja vagy támogatja a Honlapról elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket vagy szolgáltatást. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát. A Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, további weboldalakra mutató egyéb linkekért. Ezen harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére és kockázatára történik.

6.4. A Honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Honlapon hozzáférhető tartalomért (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is), annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, használhatóságáért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem felel. A Honlapon a Szolgáltató által közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a felelősségét. A Honlap és a Honlapon a Szolgáltató által közzétett válaszok felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

6.5. A Honlap látogatásának, használatának ideértve a Honlap szolgáltatásainak használatát is bárminemű kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben - tekintettel különösen arra, hogy a Honlap a világhálón működik, melynek működése nem ellenőrizhető, illetve nem biztonságos, továbbá arra, hogy a Honlap látogatása, használata, szolgáltatásainak használata és a Honlapon történő regisztráció egyaránt ingyenes - kizárja a Honlap látogatásával, használatával, szolgáltatásainak használatával kapcsolatos szavatosságát és felelősségét, különösen az alábbiak vonatkozásában.

a. A felhasználó tudomásul veszi különösen, hogy:- a Honlap a "Világháló" (world wide web) nyílt hálózatán működik, mely hálózat nem minősül "magántulajdonnak" és biztonságosnak,- bármely tartalom, amelyet a felhasználók töltöttek fel, küldtek a Honlapra vagy amely a Honlapról származik, harmadik jogosulatlan személy által "megszerezhető", olvasható, módosítható,- a Honlap és annak tartalma a "mindenkor megtekintett állapotban" áll a felhasználó rendelkezésére.
b. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Honlap látogatása, Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem garantálja, hogy bármely a Honlapon megjelenő vagy a Honlapon keresztül elérhető tartalom mindenkor hiba-, vírus-, "worm"-, "trojan horse"-, "time bomb"-, "cancelbot"-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.
c. A Szolgáltató nem garantálja a Honlapon megjelenő vagy a Honlapon keresztül elérhető bármely tartalom megbízhatóságát, megfelelőségét, teljességét, időszerűségét, megfelelő minőségét, biztonságosságát, illetve valamely speciális célra történő felhasználhatóságát.
d. A felhasználó a használat előtt köteles megbizonyosodni az általa használt, a Honlapon megjelenő vagy a Honlapon keresztül elérhető tartalmak helyességéről, megfelelőségéről, megbízhatóságáról, biztonságosságáról, érvényességéről, használhatóságáról.
e. A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja a Honlap bármely tartalmát. A Szolgáltató a módosításból származó esetleges károkért nem felel.
f. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a Honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálására és ellenőrzésére.
g. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a Honlapon megjelenő vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.
h. A felhasználó viseli a Honlapon megjelenő vagy a Honlapon keresztül elérhető bármely tartalom használatából eredően őt ért, és másoknak okozott minden vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget és minden egyéb következményt.
i. A felhasználó vállalja, hogy a felhasználó Honlappal kapcsolatos magatartására visszavezethető valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget megfizeti, illetve megtéríti a Szolgáltatónak, illetve közvetlenül megfizeti harmadik személynek.
j. A felhasználó kijelenti és felel azért, hogy betöltötte 18. életévét és szerződéskötési képességében nem korlátozott.

 

7. Rendelés a Webshopból

A Szolgáltató lehetővé teszi a Honlapon (Vásárlás felületeken) általa hirdetett termékek megrendelését. A Honlapon terméket rendelhet minden 18. életévét betöltött és szerződéskötési képességében nem korlátozott személy. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), nem tartalmazzák azonban a csomagolási és postaköltséget (közvetített szolgáltatás). A termék ára a csomagolási és postaköltséggel együtt egy összegben, utánvéttel vagy előre utalással fizetendő. Amennyiben a felhasználó meg kívánja rendelni valamely terméket, akkor a megfelelő ikonra történő "kattintással" köteles jelezni, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen feltételeket és minden egyéb vonatkozó feltételt és kikötést. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés feltétele, hogy elfogadja a jelen feltételeket és minden egyéb vonatkozó feltételt és kikötést.
A Honlap az Internet sajátosságának megfelelően mind belföldről, mind külföldről elérhető, a Szolgáltató azonban kizárólag Magyarország területére szóló megrendeléseket fogad el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon feltüntetett termékek rendelkezésre állása tekintetében, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A megrendelést a Szolgáltató automatikusan e-mailben visszaigazolja, és azt az ettől számított 12 munkanapon belül teljesíti. Amennyiben ez technikai vagy más okok miatt nem lehetséges, akkor a felhasználót e-mailben értesíti a Szolgáltató. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek (kivéve a 4. pontban foglaltakat), és azokat a Szolgáltató nem iktatja. Amennyiben a gyártási és csomagolási folyamatok egészére kiterjedő szigorú minőségi ellenőrzés ellenére a felhasználó sérült terméket kapna kézhez, a sérült terméket hibátlanra cseréli a Szolgáltató. Elállási jog - Ha a termék nem felel meg a felhasználó elképzeléseinek, akkor a sértetlen terméket a kézhezvételtől számított 2 héten belül visszaküldheti, és annak ellenértékét csomagolási és postaköltséggel együtt visszafizeti a Szolgáltató. A felhasználót indokolási kötelezettség nem terheli. A visszaküldés költsége a felhasználót terheli.

 

8. Adatvédelem

A Szolgáltató számára kiemelt fontossággal bír a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása, továbbá a felhasználók személyes adatainak védelme. A Szolgáltató az üzemeltetésében lévő Honlapon megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatvédelmi szabályozás kialakítása során a Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

A Honlap személyes adat megadása nélkül látogatható. A Honlap bizonyos szolgáltatásaihoz, illetve részeihez való hozzáférés azonban személyes adatok megadásához, illetve regisztrációhoz kötött. A regisztráció során szintén személyes adatok megadása szükséges.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes! Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelést kizárólag a Szolgáltató és az általa megbízott adatfeldolgozók végzik.

Hírlevél - A hírlevélre történő feliratkozáshoz regisztráció nem szükséges, azonban név és e-mail cím megadása szükséges. A személyes adatok megadása önkéntes. A hírlevélre feliratkozni a Honlapon ebből a célból kialakított felületen lehet. A Szolgáltató hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat abból a célból kezeli a kipiker.hu adatbázisban, hogy rendszeresen eljuttassa a hírlevelet - mely friss híreket, tájékoztatást az aktuális akciókról és nyereményjátékokról tartalmaz és címzett elektronikus hirdetésnek minősül - a hírlevélre feliratkozók számára. A felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott e-mail címére a Szolgáltató hírleveleket küldjön és megadott adatait e körben kezelje. A személyes adatok kezelése mindaddig folyamatos, amíg az érintett - a hírlevélről történő leiratkozással - hozzájárulását vissza nem vonja. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a Honlapon ebből a célból kialakított felületen, illetve a Szolgáltatónak címzett e-mailben vagy levélben.

Regisztráció - A regisztráció során személyes adatok (elsősorban felhasználónév, jelszó, „megjelenített név” és e-mail cím) megadása szükséges. A regisztráció során további személyes adatok (pl. vezetéknév, keresztnév, fénykép) is megadhatok, feltölthetők. A személyes adatok megadása önkéntes. A megadott adatok közül a „megjelenített név” és a fénykép szerepel a felhasználó nyilvános adatlapján, míg a „megjelenített név” szerepel a felhasználó által feltöltött hozzászólásoknál. Regisztrálni a Honlapon ebből a célból kialakított felületen lehet. A Szolgáltató a Honlapon a Saját profil alatt biztosítja, hogy a felhasználók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék megadott adataikat, így biztosítva azok pontosságát és időszerűségét. Regisztráláskor mód van a hírlevélre történő feliratkozásra is. A Szolgáltató a regisztrálás során megadott személyes adatokat abból a célból kezeli a kipiker.hu adatbázisban, hogy a Honlap egyes szolgáltatásaihoz - saját oldalaim, hozzászólás (a Szolgáltató a szolgáltatásokat módosíthatja, megszüntetheti és további szolgáltatásokat is kialakíthat) - hozzáférést biztosítson a regisztrált felhasználóknak, továbbá hogy részükre kedvező vásárlási ajánlatokat, valamint nyereményjátékon való részvételi lehetőséget ismertető címzett elektronikus hirdetéseket juttasson el. A felhasználó a regisztrációval előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott e-mail címére a Szolgáltató címzett elektronikus hirdetéseket küldjön és megadott adatait a fent meghatározott célból kezelje. A személyes adatok kezelése mindaddig folyamatos, amíg az érintett - regisztrációja megszüntetésével - hozzájárulását vissza nem vonja. A regisztráció megszüntetését az érintett bármikor kérheti a Szolgáltatónak címzett e-mailben vagy levélben.

Megrendelés - Megrendelés esetén személyes adatok (elsősorban az e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, lakcím, kiszolgálási cím) megadása szükséges, illetve további személyes adatok (pl. telefonszám) is megadhatók. Megrendelni a Honlapon ebből a célból kialakított felületen lehet. Megrendelés regisztráció nélkül nem lehetséges. A Szolgáltató a megrendeléskor megadott személyes adatokat a megrendelés és jogszabályi kötelezettségek teljesítése célból kezeli a jogszabályok által meghatározott ideig a kipiker.hu adatbázisban.

A személyes adatokat a Szolgáltató más adatkezelőknek nem adhatja át az érintett előzetes hozzájárulása nélkül.

A Honlap látogatáskor a látogatásról, a látogatáshoz használt számítógép egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Szolgáltató kizárólag a Honlap fejlesztése érdekében használja fel őket - kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű információs fájlok ("cookie") kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén. A cookie a felhasználó számítógépének böngészőjén keresztül a számítógép merevlemezére kerülő információs fájl, mely a számítógép későbbi azonosítására és a szolgáltatás igénybevételének támogatására szolgál és adott esetben személyes adatnak is minősülhet. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a cookie-t, de a felhasználó a böngészőjében módosíthatja a beállításokat. Amennyiben nem kívánja, hogy számítógépe merevlemezén cookie kerüljön elhelyezésre, akkor a böngésző programjában választása szerint állítsa be a cookie elfogadásának elutasítását vagy a cookie egyedi engedélyezését.

Adatfeldolgozók: Kipi-Ker Plusz Kft, Pannon Parcel Service Szolgáltató Kft. futárszolgálat.

Az érintett adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, bármikor kérheti adatai helyesbítését, továbbá indoklás nélkül, azonnali törlését vagy zárolását az adatkezelőnél. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

9. További feltételek

9.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi szabályokat bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosítást Honlapon keresztül teszi közzé a Szolgáltató. Ha felhasználó nem ért egyet a módosított feltételekkel, akkor köteles a Honlap látogatását, használatát abbahagyni.

9.2 A Honlap használatával, így különösen a felhasználási feltételek megsértésével kapcsolatban keletkező jogvita elbírálására a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó jog és magyar bíróságnak kizárólagos joghatósága van.

 

10 A Szolgáltató adatai:

A Kipi-Ker Plusz Kft.-t a Székesfehérvári Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 07-09-020503 cégjegyzékszámon jegyezte be. Adószám: 23370452-2-07

Székhely és vevőszolgálat: Kipi-Ker Plusz Kft. Polgárdi, Szabadság utca 53.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-20-561-3285, Fax száma: +36-22-792-058, Email címe: info kukac kipiker pont hu

A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak.